Regulamin

Regulamin biegu

4 powiatowego biegu po zdrowie

rozgrywanego w Szreniawie

na terenie Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego

oraz w jego okolicy w niedzielę 13 września 2020

1.Warunki ogólne

1.1.Regulamin określa zasady organizacji, prowadzenia i uczestnictwa w imprezie rekreacyjnej pod nazwą  4 POWIATOWY BIEG PO ZDROWIE zwanej w dalszej części „biegiem”, organizowanej przez STOWARZYSZENIE 4ACTIVELIFE Regon 365129248 NIP 7831745545 KRS0000631295

, zwaną w dalszej części regulaminu „organizatorem” w dniu 13 września 2020 roku w Szreniawie. Start biegu godz. 12:00

1.2. Bieg rozegrany zostanie za startu wspólnego na dwóch dystansach: 5 km. oraz 10 km. w kategoriach OPEN  kobiet i mężczyzn także w kategoriach Nordic Walking zgodnie z trasą zaznaczoną na mapie, która zaprezentowana zostanie na stronie www.4powiatowybiegpozdrowie.pl,  najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2020 r. Start i meta biegu znajduje się w tym samym miejscu, zaznaczonym na mapie na terenie Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie  zwanym w dalszej części regulaminu muzeum. Trasa przebiega głównym szlakiem pieszym (nawierzchnia naturalna, szutrowa, częściowo asfaltowa).

Rozegrane będą także biegi dla dzieci na dystansach 100, 300, 600 i 1 000 mtr. w odpowiednich kategoriach wiekowych 3 do 5 lat na dystansie 100 mtr. , 6 do 8 lat na dystansie 300 mtr. , 9 do 11 lat na dystansie 600 mtr. , 12 do 13 lat na dystansie 1 000 mtr. 

1.3.Osoby wpisane na listę startową biegu zwane są w dalszej części regulaminu uczestnikami.

2.Warunki uczestnictwa, bezpieczeństwo

2.1. Uczestnikami biegu na dystansie 5 i 10 km. mogą być osoby urodzone w roku 2002 i starsze, a biegów dla dzieci, dzieci w odpowiednich grupach wiekowych.

2.2. Udział w biegu jest odpłatny i uwarunkowany dokonaniem wpłaty poprzez aplikację na stronie biegu www.4powiatowybiegpozdrowie.pl lub bezpośrednio przed biegiem zgodnie z zasadami opisanymi w dalszej części regulaminu.

2.3. Odpłatność za udział w biegu wynosi dla pierwszych zgłoszonych 100 osób dorosłych 40 PLN (czterdzieści złotych), a dla pozostałych osób dorosłych 50 PLN (pięćdziesiąt złotych). Limit ilości startujących w biegu ( w sumie na obu dystansach dla dorosłych) wynosi 1 000 osób i może ulec zmianie. Lista startowa dostępna na stronie biegu zamknięta zostanie w dniu 10 września 2020 o godz. 23:59. Odpłatność dla dzieci wynosi dla pierwszych 100 zgłoszonych 20 PLN (dwadzieścia złotych), dla pozostałych 30 ( trzydzieści złotych)

2.4.Istnieje możliwość późniejszego dopisania uczestnika do listy startowej jednak jedynie za zgodą Kierownika biegu w miejscu startu biegu (akredytacji) jednak nie później niż  20 minut przed wyznaczonym terminem startu biegu. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości uczestników dopuszczonych do biegu w dniu startu. Odpłatność w dniu zawodów wynosi odpowiednio dla dorosłych 60 złotych, a dla dzieci 40 złotych.

2.5.Każdy uczestnik biegu na mecie po jego ukończeniu otrzyma pamiątkowy medal. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają upominki.

2.6. Na trasie biegu i na mecie dla uczestników będzie przygotowana woda, po ukończeniu biegu jego uczestnicy otrzymają posiłek.

3.Akredytacja, klasyfikacja

3.1. Uczestnicy po przebiegnięciu wyznaczonej trasy są sklasyfikowani na podstawie uzyskanych czasów netto mierzonych za pomocą  indywidualnych chipów i  sprzętu firmy Chronotrack. Osobno sklasyfikowane zostaną kobiety i mężczyźni w wyznaczonych regulaminem kategoriach wiekowych. W przypadku mniejszej ilości startujących pomiar czasu przeprowadzony będzie ręcznie.

3.2.Każdy uczestnik startuje z przypiętym do koszulki indywidualnym numerem startowym z bezzwrotnym chipem pomiaru czasu. Numery startowe wraz z chipem pomiaru czasu uczestnicy odbierają osobiście  w miejscu Startu Biegu, w punkcie akredytacji zlokalizowanym w muzeum po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przekazaniu podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia, zgody na uczestnictwo w biegu oraz przetwarzania danych osobowych. Uczestnicy zainteresowani otrzymaniem  SMS’a z uzyskanym czasem oraz zajętym miejscem w biegu mogą ten wynik otrzymać po wcześniejszym poprawnym podaniu numeru telefonu na indywidualnej karcie zgłoszenia zawodnika. W przypadku mniejszej ilości startujących nie będzie możliwości przesyłania wyników sms-em.

3.3.Uczestnicy startują na podstawie ustalonej wcześniej listy startowej zgodnej ze zgłoszeniami dokonanymi poprzez zakładkę na stronie internetowej biegu www.4powiatowybiegpozdrowie.pl oraz wpłatami dokonanymi poprzez tę zakładkę.

3.4.Dyskwalifikacja uczestnika startującego  w imprezie 4 Powiatowy Bieg po Zdrowie może mieć miejsce w przypadku kiedy uczestnik pokonuje trasę w sposób nieprawidłowy  (korzysta ze środków transportu, biegnie „ na skróty” itp.), łamie reguły marszu Nordic Walking ( PFNW) lub kiedy  nie stawi się on na miejsce startu biegu 20  minut przed wyznaczonym startem biegu oraz kiedy nie ukończy konkurencji w przewidzianym limicie czasowym tzn. 120 minut.

3.5.Trasa biegu będzie częściowo monitorowana wizyjnie, a także obserwowana przez  rozstawionych sędziów.

4.Postanowienia końcowe

4.1.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4.2.W sprawach spornych i nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia i kierownik biegu.  

4.3.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu biegu o czym niezwłocznie powiadomi jej uczestników poprzez stronę biegu www.4powiatowybiegpozdrowie.pl .